نصب یا ارتقاع!

در صورتی که نگارش قدیمی را نصب کرده اید روی گزینه به روزرسانی کلیک کنید در غیر این صورت بر روی نصب کلیک کنید تا نصب آپادانا آغاز شود.